LONGTRENDS

LONGTRENDS er et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen som har som mål å øke forståelsen av sosiale ulikheter i psykisk helse i et livsløpsperspektiv, med fokus på ungdomstiden. Ved å bruke fire ulike datakilder fra HEMIL-instituttet og Institutt for Samfunnspsykologi vil vi kartlegge samfunnstrender i psykisk helse og den betydningen en rekke sosiale faktorer har for utvikling av psykisk helse.

Det er bekymringsfullt mange barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske vansker. Det er spesielt mange utsatte blant dem som vokser opp i familier med lav inntekt eller hvor foreldrene har lavere utdanning, noe som ofte blir omtalt som sosial ulikhet i psykisk helse. Materielle faktorer, psykososiale forhold og atferdsmønstre i barndommen er med på å legge føringer for helse, levekår og samfunnsdeltagelse seinere i livet. Noen barn og unge kan være sårbare for overganger og livshendelser som å bytte skole, å flytte hjemmefra, eller at deres foresatte skilles. For noen medfører slike hendelser tap av sosial støtte og nettverk og færre økonomiske ressurser. Noen utvikler også atferdsmønstre som kan utgjøre en helserisiko. Slik kan overganger og livshendelser bidra til å forsterke sosiale ulikheter i helse.

Målet med prosjektet er å øke forståelsen av sosiale ulikheter i psykisk helse i et livsløpsperspektiv. Vi vil kartlegge samfunnstrender i psykisk helse blant ungdom med ulik sosioøkonomisk bakgrunn, og undersøke hvilken rolle faktorer som sosial støtte, familiestruktur, kjønn, og større livshendelser og overganger spiller i disse sammenhengene. Vi ønsker også å utvikle mer presise metoder for å måle ungdoms sosioøkonomiske status. For å nå disse målene vil vi benytte data fra fire studier av norsk ungdom og deres foreldre, gjennomført i perioden fra 1980-2020. Studiene lar oss følge deltagernes utvikling fra barndom og inn i høyere utdanning og arbeidsliv, og undersøke hvordan sosial bakgrunn henger sammen med psykisk helse i ulike tidsperioder.

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom HEMIL-instituttet , Institutt for Samfunnspsykologi ved det psykologiske fakultet, UiB, Folkehelseinstituttet, University of Glasgow og Universidade de Lisboa.