Logo Longtrends prosjektet.


Sosial ulikhet i psykisk helse blant barn og unge: et livsløpsperspektiv

LONGTRENDS er et forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen, som finansieres av Norges Forskningsråd. Formålet med prosjektet er å øke forståelsen av sosiale ulikheter i unges psykisk helse. Gjennom prosjektet undersøker en tverrfaglig gruppe forskere helsedata som er samlet inn over en periode på 40 år. Målet er å utvide kunnskapsgrunnlaget om hvordan man kan fremme psykisk helse og utjevne sosiale forskjeller. 

Fire ungdommer som sitter på en trapp og smiler mot kamera. Foto.

Foto: Eivind Senneseth for UiB

Våre delprosjekter

LONGTRENDS er delt inn i ulike delprosjekter, 
som har hver sin unike tilnærming til forskningstematikken. 

En bunke papirer. Illustrasjon.

Delprosjekt 1

I dette delprosjektet undersøker vi hvordan endringer, overganger og valg gjennom livet påvirker utviklingen av sosiale ulikheter i psykisk helse.   

En bunke papirer. Illustrasjon.

Delprosjekt 2

I dette delprosjektet undersøker vi hvordan ting som familiestruktur, sosial tilknytning, sosial støtte og samfunnsengasjement kan spille inn på sosiale ulikheter i psykisk helse.

En bunke papirer. Illustrasjon.

Delprosjekt 3

I dette delprosjektet kartlegger vi nasjonale og nordiske trender når det gjelder sosiale ulikheter i psykisk helse. Vi utvikler også en nordisk sosioøkonomisk indeks for kunne måle og forstå sosiale ulikheter bedre. 

Flere ungdommer i et klasserom. En jente lener seg mot veggen og ser ut vinduet. Foto.

Foto: Eivind Senneseth for UiB

Hva forsker vi på og hvorfor?

Psykiske plager er en av de største folkehelseutfordringene i dagens samfunn. Ulikheter i psykisk helse tidlig i livet er i stor grad knyttet til de sosiale forholdene barn og unge vokser opp i. Barn som vokser opp i familier med dårlig råd eller der foreldrene har lavere utdanning, har oftere psykiske plager enn barn fra familier med høyere sosioøkonomisk status. Sosial ulikhet i barndommen kan begrense barn og unges utviklingsmuligheter og påvirke dem inn i voksenlivet. 

Tidlig innsats er derfor nødvendig for å utjevne sosiale ulikheter i psykisk helse. Da må vi få en bedre forståelse av faktorer som påvirker sosiale ulikheter i barne- og ungdomsårene. Målet med LONGTRENDS-prosjektet er å øke kunnskapen om psykisk helse blant barn og unge med ulik sosioøkonomisk bakgrunn. Forskningen vil ha et særlig fokus på faktorer slik som større overganger og livshendelser, sosial støtte, kjønn og familiestruktur. Vi ønsker også å utvikle mer nøyaktige metoder for å måle ungdoms sosioøkonomiske status.

Samarbeidspartnere

Logo Universitetet i Bergen.
Logo Universitetet i Lisboa.
Logo Universitetet i Glasgow.
Logo Folkehelseinstituttet.

Følg oss

Kontakt

Helga Urke, prosjektleder 
Helga.Urke@uib.no

Kontakt

Malin Schrøen Johansen, prosjektkoordinator
Malin.s.Johansen@uib.no

Scroll to Top