Logo Longtrends prosjektet.

Om prosjektet

Foto: Freepik

Fire ungdommer ute i en park. Foto.

Foto: Freepik

Sammenhengen mellom psykisk helse og sosial ulikhet

Det er et bekymringsfullt antall barn, ungdom og unge voksne som utvikler psykiske plager. Vi vet at barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt eller med foreldre som har lavere utdanning, er spesielt sårbare. Dette er det vi kaller sosiale forskjeller i psykisk helse. 

Materielle faktorer, psykososiale forhold og atferdsmønstre i barne- og ungdomsårene legger føringer for helse, levekår og samfunnsdeltakelse senere i livet. Noen barn og unge er sårbare for overganger og livshendelser som å bytte skole, flytte hjemmefra, eller at deres foresatte skilles. For noen fører slike hendelser til tap av sosial støtte og nettverk, og færre økonomiske ressurser. Noen utvikler også atferd som kan utgjøre en helserisiko. På denne måten kan overganger og livshendelser forsterke sosiale ulikheter i helse.

Målet med LONGTRENDS-prosjektet er å øke forståelsen av sosiale ulikheter i psykisk helse gjennom livsløpet. I prosjektet vil vi kartlegge samfunnstrender i psykisk helse blant ungdom fra ulike sosioøkonomiske bakgrunner, og undersøke hvilken rolle faktorer som sosial støtte, familiestruktur, kjønn, og større livshendelser og overganger spiller i disse sammenhengene. Vi ønsker også å utvikle mer nøyaktige metoder for å måle ungdommenes sosioøkonomiske status.

Prosjektet bruker datamateriale fra fire ulike spørreundersøkelser av norske ungdommer og deres foreldre, fra perioden 1980 til 2020: 

Disse dataene gir et solid grunnlag for videre forskning. Ved å bruke data samlet inn over 40 år, kan vi undersøke endringer og trender over tid og se hvordan sosial bakgrunn påvirker psykisk helse gjennom livsløpet. Dette kan gi verdifull innsikt i hvordan psykiske helseproblemer utvikles blant unge og bidra til å identifisere områder som trenger ekstra innsats. Gjennom dette prosjektet håper vi å få bedre innsikt i hvordan vi kan bekjempe sosiale ulikheter i psykisk helse, og hvordan vi kan skape et samfunn hvor alle har like muligheter til å oppleve god psykisk helse. 
 

Bredt samarbeid

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom HEMIL-instituttet og Institutt for Samfunnspsykologi ved det psykologiske fakultet, UiB, Folkehelseinstituttet, University of Glasgow og Universidade de Lisbon.

For mer informasjon om prosjektet se prosjektbeskrivelsen. 

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av internasjonale og nasjonale eksperter innen forskning på sosiale ulikheter i helse, psykologi, epidemologi, folkehelse, implementering og metodologi. 

Samarbeidspartnere

Logo Universitetet i Bergen.
Logo Universitetet i Lisboa.
Logo Universitetet i Glasgow.
Logo Folkehelseinstituttet.

Følg oss

Kontakt

Helga Urke, prosjektleder 
Helga.Urke@uib.no

Kontakt

Malin Schrøen Johansen, prosjektkoordinator
Malin.s.Johansen@uib.no

Scroll to Top